couple

Èn af dem der kender mig allerbedst, er sjovt nok Christoffer. Han lægger mærke til de skøreste og sjoveste ting, som jeg aldrig selv ville have tænkt over. Jeg har bedt ham om at nedskrive 10 skøre facts, som I helt sikkert ikke vidste om mig, så I kan lære mig lidt bedre kende eller om ikke andet få et smil på læben. ;) I er mere end velkomne til at dele et par sjove facts om jer selv i kommentarfeltet, så jeg også kan lære lidt mere om jer. Læs I øvrigt hans tidligere facts om mig HER.

1. Senge kan næsten ikke blive store nok, da Christina sover bedst i sprællemandsstilling. Derfor finder jeg ofte mig selv ligge helt ude på kanten om morgenen.
2. Christina drømmer de mærkeligste drømme, men de kan ikke være helt uden humor, for ofte griner hun i søvne.
3. Christina kan bedst lide at se film, hvor hun kender handlingen – total spoiler alert!
4. Christina er overbevist om, at hun har en skytsengel, der bl.a. passer på hende og hjælper hende med at finde parkeringspladser. :)
5. Christina kan nærmest ikke se en film uden at gemme sig bag en pude, hvis der er den mindste form for spænding.
6. Man skulle ikke tro det, men tøjkriser er mere reglen end undtagelsen. Ofte skifter hun mening på vej ud af døren og jeg må sidde og vente ude i opgangen.
7. Christina er ekstrem bange for at miste håret, hvilket jeg slet ikke kan forstå. Statistisk set burde det være mig, der skulle være bange.
8. Christina har et særligt forhold til dyr og kan ikke klare, hvis et dyr kommer til skade – heller ikke sølvfisk, fluer eller andre små insekter som jeg varsomt må indfange og sætte uden for vinduet, da hun heller ikke kan tåle at røre dem selv.
9. Christina fletter ofte tæer med sig selv, når hun sover.
10. Der er ingen tvivl om, at Christina nedstammer fra aberne. Hun kan nemlig sprede alle sine tæer, som var de fingre og samle ting op med dem.
blog, københavn, high-streetOne of the persons who knows me best is of course Christoffer. He notices the craziest and funniest things about me that I would have never even thought about myself. I have asked him to write down 10 crazy facts, which you guys certainly did not know about me, so you can get to know me a little better or at least get a smile on your face. ;) You’re more than welcome to share a few fun facts about yourselves in the comments box, so I can learn a little more about you as well. Read more crazy facts written by Christofffer HERE.

1. Beds can hardly be big enough as Christina sleeps best in jumping jack position. Therefore, I often find myself lying on the edge of the bed in the morning.
2. Christina is dreaming the strangest dreams, but they can not be entirely without humor, since very often she laughs in her sleep.
3. Christina enjoy watching movies where she knows the action – total spoiler alert!
4. Christina are convinced that she has a guardian angel, who among other things, is watching out for her and helps her find parking spaces. :)
5. Christina can hardly watch a movie without hiding behind a cushion if there is any kind of tension.
6. You would not think so, but clothing crisis are more the rule than the exception. Frequently, she is changing her mind on the way out the door and I have to sit and wait out in the hallway.
7. Christina is extremely afraid of losing her hair, which I do not understand. Statistically, it should be me who should be afraid.
8. Christina has a special relationship with animals and can not cope if an animal is injured – even silver fish, flies and other small insects I carefully must capture and put outside the window as she also can not bear to touch them herself.
9. Christina often merges toes with herself when she sleeps.
10. There is no doubt that Christina descendes from the apes. She can namely spread all her toes as if they were fingers and pick things up with them from the floor.